AlsLUG.dk

Alssund Linux Brugergruppe

Kalender
Medlemskab / Bliv medlem
Projketer
Om AlsLUG
Kontakt
Medie-omtale
Oversigtskort
Historie
Vedtægter
Cookies
Persondata
FAQ - Ofte stillede spørgsmål
Bakkensbro infoskærme
Cookies og privatliv

Vedtægter

Vedtægter for foreningen
Alssund Linux User Group (Alslug)

Vedtaget onsdag, den 3. maj 2000.

Vedtægterne er senest ændret torsdag den 6. sept 2018

§1. stk. 1

Foreningens navn er ALSLUG - Alssund Linux User Group.

Foreningens CVR-nummer er 37741175

§1. stk. 2

Foreningens webadresse er http://www.alslug.dk.

§1. stk. 3

Hvis foreningen har fast lokale, hvor der kan modtages post, er foreningens postadresse:

ALSLUG - Alssund Linux User Group
c/o (lokale-adresse)

§1. stk. 3a

Hvis foreningen ikke har fast lokale eller der ikke kan modtages post, er foreningens postadresse:

ALSLUG - Alssund Linux User Group
c/o (formandens adresse)

§1. stk. 4

Foreningens post-adresse skal oplyses på foreningens webside.

Formål

§2. stk. 1

Det er foreningens formål at skabe arrangementer for GNU/Linux brugere i Alssund området, samt sekundært at udbrede kendskabet til styresystemet GNU/Linux samt open source samfundet.

Medlemmer

§3. stk. 1

Som medlemmer optages personer med interesse i at få større kendskab til GNU/Linux.

§3. stk. 2

Indmeldelse sker ved tilmelding på foreningens hjemmeside.

§3. stk. 3

Medlemmer betaler egne udgifter i forbindelse med arrangementer, arrangeret af foreningen.

§3. stk. 4

Udmeldelse sker ved udmeldelse på foreningens hjemmeside.

Generalforsamlingen

§4. stk. 1

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

§4. stk. 2

Generalforsamlingen mødes ordinært en gang årligt i september.

§4. stk. 3

Generalforsamlingen består af foreningens medlemmer.

§4. stk 4

temmeret har medlemmer som har været medlem i mindst 3 måneder op til generalforsamlingen.

§4. stk. 5

Bestyrelsen kan indbyde gæster til at overvære generalforsamlingen. Indbudte gæster er dog uden stemmeret.

§4. stk. 6

Generalforsamlingen vælger 1 formand, 2 menige bestyrelsesmedlemmer.

Kan der på generalforsamlingen ikke opstilles 3 kandidater, vælger man det på generalforsamlingen antal mulige medlemmer til bestyrelsen.

De på generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer har efter den ordinære generalforsamling ret til at optage fuldgyldige bestyrelsesmedlemmer op til rammen på 3 personer.

Heraf følger, at der ikke findes suppleanter.

§4. stk. 7

Generalforsamlingen vælger 1 revisor. Revisoren kan ikke være medlem af bestyrelsen.

Revisoren skal ikke være medlem af Alslug.

§4. stk. 8

Generalforsamlingens udsendes via mail til samtlige medlemmer, mindst en uge før afholdelse.

§4. stk. 9

Forslag til punkter på dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

§4. stk. 10

Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde følgende punkter:

  1. Valg af ordstyrer.
  2. Formandens beretning.
  3. Fremlæggelse af regnskab.
  4. Indkomne forslag.
  5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.
  6. Valg af revisor.
  7. Eventuelt.

§4. stk. 11

Ved personvalg gælder følgende regler:

vis en eller flere medlemmer til mødet anmoder om en skriftlig afstemning, skal dette efterkommes.

§4. stk. 12

Ved andre afstemninger gælder følgende særlige regler:

§4. stk. 13

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, hvis mindst 10 procent af medlemerne overfor bestyrelsen fremsætter anmodning herom.

Af anmodningen skal fremgå hvad man ønsker behandlet på den ekstraordinære generalforsamling.

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er modtaget.

§4. stk. 14

Indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling følger reglerne for ordinær generalforsamling, dog undtaget stk. 10 omkring dagsordenen.

Bestyrelsen

§5. stk. 1

Bestyrelsen, der består af 3 medlemmer, er foreningens højeste myndighed mellem generalforsamlingerne.

§5. stk. 2

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2/3 er tilstedeværende.

§5. stk. 3

Bestyrelsen mødes efter behov. Hvert medlem af bestyrelsen kan indkalde til bestyrelsesmøde med min. en uges varsel.

§5. stk. 4

Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og beslutninger.

Den har med disse begrænsninger myndighed til at handle på foreningens vegne, og i foreningens interesse.

Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens økonomi, dog uden at hæfte personligt for eventuel gæld indgået efter foreningens regler.

§5. stk. 5

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg. I så fald skal bestyrelsen udarbejde et kommissorium for udvalgets arbejde og tage stilling til udvalgsarbejdets tidsmæssige udstrækning og økonomi.

§5. stk. 6

Personvalg afgøres ved absolut flertal, eventuelt i flere valgrunder.

§5. stk. 7

Foreningen tegnes af hele bestyrelsen.

§5. stk. 8

Udmeldelse af bestyrelsen foregår ved at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med valg af et nyt bestyrelsesmedlem.

Udvalg

§6. stk. 1

Udvalgene skal behandle og komme med forslag om emner under udvalgenes sagsområder i overensstemmelse med deres kommissorier.

Økonomi

§7. stk. 1

Foreningen er ikke-kommerciel, dog kan penge opkræves ved specielle arrangementer til dækning af udgifter i forbindelse med arrangementet.

Opløsning af foreningen

§8. stk. 1

Beslutning om opløsning af foreningen kan kun træffes på en ekstraordinær generalforsamling, der er indkaldt med dette som eneste punkt på dagsordenen.

§8. stk. 2

Denne ekstraordinære generalforsamling er kun beslutningsdygtig, hvis mere end halvdelen af alle medlemmer er til stede på afstemningstidspunktet.

§8. stk. 3

Et forslag om opløsning kan kun vedtages med kvalificeret flertal på mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

§8. stk. 4

Er færre end halvdelen af medlemmerne til stede på afstemningstidspunktet, indkaldes til ny ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget om opløsning kan vedtages med absolut flertal af de afgivne stemmer uanset antallet af tilstedeværende medlemmer.

§8. stk 5

Ved opløsning af foreningen tilfalder evt. aktiver til "The Free Software Foundation".