AlsLUG
Aktiviteter Medlemskab Om AlsLUG Projekter FAQ Login

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i AlsLUG

Hermed indkaldes der til ordinær generalforsamling i AlsLUG

Generalforsamlingen afholdes

Torsdag d. 2. september 2021 kl 19:00.

i vores lokale

Bakkensbro Aktivitets- og KulturCenter (Den gamle skole)
Bakkensbro 6
Ullerup
6400 Sønderborg

På grund af usikkerheder mht corona-situationen vil vi meget gerne bede om tilmelding til generalforsamling.

Send en sms med teksten

tilmeld gf {dit navn}

til 42420321. Så får du automatisk besked retur via sms.

Vi forventer ikke at der vil være nogle begrænsninger, men tilmeldingen gør at vi har en chance for at reagere, og kontakte dig med eventuelle ændringer/krav/tiltag.

Generalforsamlingen har følgende dagsorden:

1) Valg af ordstyrer.
2) Formandens beretning.
3) Fremlæggelse af regnskab.
4) Indkomne forslag.
  1) Bestyrelsens ændringer af vedtægter: Diverse stave/skrive-fejl.
  2) Bestyrelsens ændringer af vedtægter: Ændring af postadresse.
  3) Bestyrelsens ændringer af vedtægter: Bekræftelse af email nødvendig.
  4) Bestyrelsens ændringer af vedtægter: Virtuel Generalforsamling
  5) Bestyrelsens ændringer af vedtægter: Valg.
  6) Bestyrelsens ændringer af vedtægter: Indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling.
6) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.
7) Valg af revisor.
8) Eventuelt.

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hælde senest 2 uger før generalforsamlingen. (§4 stk. 9)

Hele bestyrelsen og vores revisor modtager genvalg.

Endelig dagsorden udsendes senest 1 uge før generalforsamlingen. (§4 stk. 8 i vedtægterne)

Man skal have været medlem i medlem i mindst 3 måneder, for at have stemmeret. (§4 stk 4)

De komplette vedtægter kan findes her.
https://www.alslug.dk/om/vedtaegter.md

Forslag der pt foreligger til behandling:

Klik på linken under hver enkelt forslag, og se nederst på siden hvilke rettelser der er til de enkelte forslag.

Diverse stave/skrive-fejl

Diverse stavefejl, og detaljer som er bortkommet i forbindelse med overførslen til GitHub.

Ændring af postadresse

Ændring af foreningens postadresse hvis vi ikke længere kan modtage post ved vores faste lokale.
Pt skal det så være formandens adresse, men det ønskes ændret til at det kan være et vilkårligt bestyrelsesmedlems adresse.

Bekræftelse af email

I følge GDPR skal vi sikre os at vi kun sender mail til folk som aktivt har tilkendegivet at vi må det.
Derfor er der behov for at bruge dobbelt opt-in. ( Serveren sender en mail som der aktivt skal reageres på. )
Hvis vi ikke kan/må sende mail til dig, kan du ikke være medlem.

Virtuel Generalforsamling

Præcisere af generalforsamlingen kan foregå virtuelt hvis der er behov for det, og under hvilke betingelser det kan/skal ske.

Valg

Personer med tillidshverv må ikke være i nær familie med hinanden.
Præcisering af revisors tilknytning til foreningen.

Forvaltningslovens § 3, stk. 1, nr. 2 ( link til retsinformation.dk og en fortolket verson ) definerer de nære familiemedlemmer i forbindelse med inhabilitet som følgende:

 • Bedsteforældre, forældre, ægtefælle / samlever, børn og børnbørn (herunder sted- og pleje-)
 • Svigerfamilie (Svigerbørn, Svigerforældre, Svoger/svigerinde)
 • Søskende (herunder sted- og plejesøskende)
 • Onkel/tante/faster/farbror/moster/morbror
 • Nevø/niece

Hvad er holdningen til om vi skal

 • specificere definitionen på nær familie?
 • referere til Forvaltningsloven?
 • blot lade teksten være som i forslaget, uden at definere/referere til hvad vi forstår ved "nær famile"?

Ekstraordinær generalforsamling

Præcisering af indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.

Referat for Alslug generalforsamling d. 2021.09.02 kl 19:00

Tilstede var Henning, Per, Jørgen og Verner

1) Valg af ordstyrer.

Verner valgt til ordstyrer.

2) Formandens beretning.

Noter til beretningen kan læses her
Godkendt med aplaus.

3) Fremlæggelse af regnskab.

Formanden gennemgik regnskabet for 2020-2021
Godkendt med aplaus.

4) Indkomne forslag.

4.1) Bestyrelsens ændringer af vedtægter: Diverse stave/skrive-fejl.

Ingen kommentarer til ændringerne. Godkendt.

4.2) Bestyrelsens ændringer af vedtægter: Ændring af postadresse.

Ingen kommentarer til ændringerne. Godkendt.

4.3) Bestyrelsens ændringer af vedtægter: Bekræftelse af email nødvendig.

Ingen kommentarer til ændringerne. Godkendt.

4.4) Bestyrelsens ændringer af vedtægter: Virtuel Generalforsamling

Ingen kommentarer til ændringerne. Godkendt.

4.5) Bestyrelsens ændringer af vedtægter: Valg.

Mht definitionen af nær familie henveses til forvaltningsloven. Godkendt.

4.6) Bestyrelsens ændringer af vedtægter: Indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling.

Ingen kommentarer til ændringerne. Godkendt.

6) Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen genvalgt.

7) Valg af revisor

Revisor genvalgt.

8) Eventuelt.

Diskution om ansøgninger til fonde.

Underskrifter:

Dirigent: Verner Schrøder

Formand/referent: Henning Wangerin

Sekretær: Jørgen Rubæk

Kasserer: Per F Larsen